નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો,

 

એગ્રીબોન્ડ દ્વારા આયોજિત ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ થી આપ સૌ માહિતીગાર હશો. અમને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે 

ભારતની પ્રથમ ગુજરાતી ડીજીટલ ખેડૂત તાલીમ નો બીજો મહિનો પૂર્ણ થયો છે.

સાથે તાલીમ માં બીજા મહિનામાં ૧૩૦૨ ખેડૂત મિત્રો ભાગ લીધો. જેમાં,

 

૫૭ ખેડૂત મિત્રો A+ ગ્રેડ મેળવ્યો

૯૧ ખેડૂત મિત્રો A ગ્રેડ મેળવ્યો

૭૪ ખેડૂત મિત્રો B ગ્રેડ મેળવ્યો

૩૭૩ ખેડૂત મિત્રો C ગ્રેડ મેળવ્યો

૨૦૩ ખેડૂત મિત્રો પરીક્ષા ઉતીર્ણ કરી શક્યા નથી

૫૦૩ ખેડૂત મિત્રો પરીક્ષા અધૂરી છોડી છે

 

A+ ગ્રેડ મેળવનાર ખેડૂત મિત્રો ના નામની યાદી :-