પોકાર સીડ્સ પ્રા. લી.

પોકાર સીડ્સ પ્રા. લી.

પોકાર મહારાની હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
પોકાર મહારાની હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
વધુ વિગત
પોકાર ધનરાજ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
પોકાર ધનરાજ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )
વધુ વિગત
પોકાર જાનકી રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
પોકાર જાનકી રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર વર્ષા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
પોકાર વર્ષા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર મોગેમ્બો રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર મોગેમ્બો રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર બાલા રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર બાલા રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર-૩૨ રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર-૩૨ રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર અક્ષતિ હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ )
પોકાર અક્ષતિ હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
પોકાર લક્ષ્મી રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
પોકાર લક્ષ્મી રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર કંચન હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
પોકાર કંચન હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર શક્તિ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
પોકાર શક્તિ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર પ્રિયા ગુવાર બિયારણ (૫૦૦ ગ્રામ)
પોકાર પ્રિયા ગુવાર બિયારણ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર રોશન રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા )
પોકાર રોશન રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર-25 રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર-25 રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર કંચન-11 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
પોકાર કંચન-11 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર મહારાની રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
પોકાર મહારાની રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર શક્તિ ગોલ્ડ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
પોકાર શક્તિ ગોલ્ડ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર કામિની મગફળી (૨૦ કિગ્રા)
પોકાર કામિની મગફળી (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -૯ હાઈબ્રીડ  દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -૯ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત
પોકાર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -7 હાઈબ્રીડ  દિવેલા (૧ કિગ્રા )
પોકાર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -7 હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )
વધુ વિગત