નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો

 

જો તમે કપાસનું વાવેતર કરવાનો છો તો આજ આપના માટે છે ખૂબ ખાસ

 

કપાસના પાકમાં પાયામાં કયું ખાતર નાખવું જોઈએ?

 

સંપૂર્ણ વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો :-

https://bit.ly/Q-A-51

 
 

 

 

લાઈક કરવા માટે લોગ ઈન કરો.