નીચેનામાંથી કયાં પાકને કંદમૂળ પાકનો રાજા કહેવામાં આવે છે
 • ૧) ડુંગળી
 • ૨) લસણ
 • ૩) સૂરણ
 • ૪) શક્કરીયાં

પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે લૉગિન કરો.

લોગ ઈન

અગાઉની સ્પર્ધાના વિજેતા:
નીચેનામાંથી કંઈ નિંદામણ નાશક દવા જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે જ આપવી જોઈએ - સાચો જવાબ: પેન્ડીમેથાલીન ૩૦%
 1. Kishorbhai Thakor (Village: Nesda)
 2. Guatambhai Patel (Village: Junvad)
 3. Rameshbhai amichandbhai patel (Village: Kapoda)
 4. Rameshbhai Hargovindbhai Patel (Village: Umiyanagar Railwaypura Dhinoj)
 5. Natuji Kalaji Kuchraji Thakor (Village: Golvada(juna golvada))
 6. Kanubhai vaghamshi (Village: Mota asrana)
 7. makvana trikam bhai bhala bhai (Village: savlash)