એગ્રીબોન્ડ ઓલ ઈન વન પાયાનાં ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવાથી નીચેનામાંથી કયો ફાયદો થતો નથી.
 • ૧) મૂળ અને છોડનો ઝડપી વિકાસ
 • ૨) એકસરખો અને તંદુરસ્ત ઉગાવો
 • ૩) પાયાનાં ખાતરના ખર્ચમાં વધારો
 • ૪) ઉપર આપેલ તમામ

પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે લૉગિન કરો.

લોગ ઈન

અગાઉની સ્પર્ધાના વિજેતા:
ઉનાળુ મગફળીના છોડના પાનની નસો લીલી હોય અને બાકીનો ભાગ પીળો પડી જાય તો તે કોની ઉણપ દર્શાવે છે. - સાચો જવાબ: ફેરસ
 1. PANALIYA DINESH BHAI (Village: Dholi bhal)
 2. YusufBhai m. Khanushiya (Village: Mangadh)
 3. Baidiavadra Raj (Village: Rinjpur)
 4. Mahesh Patel (Village: Dholi)
 5. Gauravbhai Kachhadiya (Village: Khad Vanthli)
 6. milap bhai devdhariya (Village: fagali)
 7. vala sachin Gigabhai (Village: DHAMLEJ)