કર્તવ્ય સીડ

કર્તવ્ય સીડ

કર્તવ્ય બરસાના મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય બરસાના મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મેજિક મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય મેજિક મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય પદ્મા મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય પદ્મા મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય તપન મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય તપન મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય- 101 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય- 101 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય સુપર બુલેટ
કર્તવ્ય સુપર બુલેટ
વધુ વિગત
કર્તવ્ય - 03 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય - 03 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કરિશ્મા ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કરિશ્મા ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કેશવ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કેશવ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કામિની  ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કામિની ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કેવલ  ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કેવલ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કૈલાશ  ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કૈલાશ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય અંબા-૪૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય અંબા-૪૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય રુદ્ર -૫૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય રુદ્ર -૫૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કર્તવ્ય - ૬૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કર્તવ્ય - ૬૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય શંભુ - ૬૦ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય શંભુ - ૬૦ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કેન્ડી શકરટેટી (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય કેન્ડી શકરટેટી (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય તાનસેન તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય તાનસેન તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ટોપાઝ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ટોપાઝ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય છોટુ  કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય છોટુ કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય માહી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય માહી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મોહિની તૂરિયાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મોહિની તૂરિયાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય દામિની ગલકા(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય દામિની ગલકા(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય નિશા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય નિશા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય નગમા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય નગમા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મધુર કાકડી (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મધુર કાકડી (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય હેરોન વાઈટ હાયબ્રીડ મૂળા (૧૦૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય હેરોન વાઈટ હાયબ્રીડ મૂળા (૧૦૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ચેતકી ઈમ્પ્રુવડમૂળા (૨૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ચેતકી ઈમ્પ્રુવડમૂળા (૨૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ગોલ્ડી મીઠી મકાઈ (૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ગોલ્ડી મીઠી મકાઈ (૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મોદીજી બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મોદીજી બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ૨ ઈન ૧ બીજી II કપાસ (૪૫૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય ૨ ઈન ૧ બીજી II કપાસ (૪૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 811 રિસર્ચ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 811 રિસર્ચ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 21 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય 21 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 22  રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય 22 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 41 રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 41 રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ઉમંગ 5 રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય ઉમંગ 5 રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 301 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 301 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 302 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 302 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય -216 રિસર્ચ ગુવાર( ૫૦૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય -216 રિસર્ચ ગુવાર( ૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ઉમંગ રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય ઉમંગ રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય ખુશ્બૂ ઈમ્પોર્ટેડ ધાણા(૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય ખુશ્બૂ ઈમ્પોર્ટેડ ધાણા(૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય સુપર્બ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
કર્તવ્ય સુપર્બ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 07  રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય - ૬૫ કોબીજ(૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય - ૬૫ કોબીજ(૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કોમલ રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કોમલ રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય kscu - 11  કાકડી (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય kscu - 11 કાકડી (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મસ્તી  કારેલાં(૫૦ ગ્રામ  )
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય-23 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય-23 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય- 05 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય- 05 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત