કૃષિકલ્પ એગ્રી ટેક એલએલપી

કૃષિકલ્પ એગ્રી ટેક એલએલપી

કૃષિકલ્પ સિંઘમ બીજી II કપાસ ( ૪૭૫ ગ્રામ)
કૃષિકલ્પ સિંઘમ બીજી II કપાસ ( ૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ અનામીકા રિસર્ચ ડાંગર (5 કિલો )
કૃષિકલ્પ અનામીકા રિસર્ચ ડાંગર (5 કિલો )
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ કાજલ પોહા રિસર્ચ ડાંગર (10 કિલો )
કૃષિકલ્પ કાજલ પોહા રિસર્ચ ડાંગર (10 કિલો )
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ ધનુષ રિસર્ચ બાજરા (1.5 કિલો )
કૃષિકલ્પ ધનુષ રિસર્ચ બાજરા (1.5 કિલો )
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ ડીસી 5211 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
કૃષિકલ્પ ડીસી 5211 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ સ્નેહા  હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
કૃષિકલ્પ સ્નેહા હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ એસસી 8080 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
કૃષિકલ્પ એસસી 8080 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ ક્રીષા રિસર્ચ જીરું
કૃષિકલ્પ ક્રીષા રિસર્ચ જીરું
વધુ વિગત