પાટીદાર સીડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

પાટીદાર સીડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

પાટીદાર ગૌરવ મોતી હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ગૌરવ મોતી હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પાટીદાર ૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પાટીદાર ૫૫૫ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૫૫૫ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પાટીદાર ૫૫૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ - સફેદ  (૪ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૫૫૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ - સફેદ (૪ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પાટીદાર ૧૧૧ રીસર્ચ મગ (૧ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૧૧૧ રીસર્ચ મગ (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પાટીદાર - ૩૪૪ રીસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર - ૩૪૪ રીસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પાટીદાર લક્ષ્મી રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર લક્ષ્મી રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત