સાયબ્રીડ ક્રોપ સાયન્સ પ્રા લી

સાયબ્રીડ ક્રોપ સાયન્સ પ્રા લી

સાયબ્રીડ કે-૫૫ રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કે-૫૫ રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે-77 રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કે-77 રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કેસરી બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કેસરી બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કેસરી-૧૪ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કેસરી-૧૪ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કવચ-૫ રિસર્ચ જીરું  (૨ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ કવચ-૫ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે - ૮૦ ધાણા (૨ કિગ્રા )
સાયબ્રીડ કે - ૮૦ ધાણા (૨ કિગ્રા )
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ દિવ્યશક્તિ CHB-5050 હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ દિવ્યશક્તિ CHB-5050 હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ પાવર રિસર્ચ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
સાયબ્રીડ પાવર રિસર્ચ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કવચ બોલ્ડ રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ કવચ બોલ્ડ રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ સિગ્નેચર રિસર્ચ તુવેર (૧ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ સિગ્નેચર રિસર્ચ તુવેર (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે - ૧૦ અડદ (૧ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ કે - ૧૦ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત