અવની - 101 રીસર્ચ ઈસબગુલ (૧ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની સરેરાશ ઉંચાઈ ૩૨ થી ૩૯ સે.મી. 
  • 50% ફુલ આવવાના દિવસો
  • 60 થી 65 પાકની અવિધ
  • 110 થી 115 દિવસ છોડ પર ડુંડી ની સરેરાશ સંખ્યા 30 થી 35
  • ડુંડી ની સરેરાશ લંબાઇ 3 થી 4 સે.મી.
  • છોડ દીઠ ફુટની સરેરાશ સંખ્યા 6 થી 8
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન