અવની - 117 રીસર્ચ ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ વિણી 45 થી 50 દિવસે
  • શીંગો પહોળી, લીસી અને ઘાટા લીલા રંગની
  • છોડ પર શીંગોની ટોચ સુધી ઝુમખામાં બેસે છે
  • ડાળી વગરની અને વધુ ઉપજ આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન