અવની - 3690 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકની અવધિ - 90 થી 100 દિવસ
  • છોડની સરેરાશ ઉંચાઈ 200 સે.મી. થી 220 સે.મી.
  • ડોડા ભરાવદાર અને ટોચ સુધી ભરેલા દાણા
  • દાણા મધ્યમ મોટા કદના અને પીળા નારંગી રંગના
  • દાણા અને ઘાસચારાનું વધુ ઉત્પાદન આપતી હાઈબ્રીડ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન