અવની - 444++ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • પાકની અવધિ - 85 થી 90 દિવસ
  • છોડની સરેરાશ ઉંચાઈ 180 સે.મી. થી 190 સે.મી.
  • ડુંડા લાંબા, ભરાવદાર અને ટોચ સુધી ભરેલા દાણા
  • લાંબા અને પહોળા પાન હોવાથી ઘાસચારાનું વધુ ઉત્પાદન
  • વધુ મજબુત થડ અને ફુટની વધુ સંખ્યા
  • દાણા તેમજ ઘાસનું મબલખ ઉત્પાદન આપતી હાઈબ્રીડ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન