અવની - 45 હાઇબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • પાક ની અવધિ 115 થી 120 દિવસ
  • છોડની સરેરાશ ઉંચાઈ 6 થી 6.5 ફુટ
  • છોડ દીઠ વધુ શીંગોની સંખ્યા
  • શીંગ દીઠ દાણાની સરેરાશ સંખ્યા
  • 18 થી 20 દાણા મધ્યમ મોટા અને અધિક તેલ માત્રા ધરાવતી હાઈબ્રીડ
  • છોડમાં ડાળીઓ ઉપરથી ફુટે છે વધુ ઉત્પાદન આપતી હાઈબ્રીડ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન