અવની - 555+ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • પાકની અવધિ - 85 થી 90 દિવસ
  • છોડની સરેરાશ ઉંચાઈ 210 સે.મી. થી 220 સે.મી.
  • છોડમાં ફુટની વધુ સંખ્યા
  • ડુંડા લાંબા, જાડા, આકર્ષક અને ભરાવદાર
  • ચમકદાર મોટા દાણા
  • ઘાસ તેમજ દાણાનું વધુ ઉત્પાદન આપતી હાઈબ્રીડ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન