આલ્પાઇન અમીષા સંશોધિત ભીંડા (500 ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹483 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ભીંડા ૪૫ થી ૫૦ દિવસે પહેલી વીણી
  • ફળ ની લંબાઈ ૧૨ થી ૧૫ સે. મી.
  • ફળ ઊંચા તાપમાને લીલો રંગ જાળવી રાખે છે
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન