આલ્પાઇન કોન્ડા હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1158
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ટામેટાં સારી ખટાશ વાળું લંબગોળ આકારનું ફળ
  • ફળનું વજન ૯૦ થી ૯૫ ગ્રામ
  • લાંબા પરિવહન માટે અનુકૂળ
  • ToLCV અને બ્લાઇટ પ્રત્યે અત્યંત સહનશીલ
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન