આલ્પાઇન ગીતિકા હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹850
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ વીણી: ૪૦ - ૪૫ દિવસ
  • ફળનો રંગ : ઘાટો લીલો
  • ફળની લંબાઈ : ૧૨ થી ૧૫ સે.મી.
  • ફળનું વજન : ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ
  • વાયરસ સામે સહનશીલ જાત
  • વધુ ઉપજ સાથે પ્રારંભિક પરિપક્વતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન