આલ્પાઇન ગુલાબો ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹780
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : રોપણી પછી ૧૦૫ થી ૧૧૫ દિવસ
  • ફળનો આકાર : ગોળ
  • ફળનો રંગ : ગુલાબી
  • ફળનું વજન : ૧૦૦ થી ૧૨૦ ગ્રામ
  • મધ્યમ તીખું ફળ 6 થી 8 મહિનાની સંગ્રહ ક્ષમતા
  • શિયાળું ખેતી માટે અનુકૂળ
  • સારો બજારભાવ મળવાપાત્ર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન