આલ્પાઇન ટીપ ટોપ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹853 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકની અવધી : ૧૫૦ થી ૧૬૦ દિવસ
  • મોનોપોડીયા ની સંખ્યા : ૧ થી ૨
  • સિમપોડીયાની સંખ્યા : ૨૦ થી ૨૨
  • છોડની ઉંચાઇ: ૬ થી ૬.૫ ફૂટ
  • જીંડવાનું વજન : ૫ થી ૫.૫ ગ્રામ
  • સ્ટેપલ લેન્થ : ૩૨ મિલિમીટર
  • વધુ જીંડવા બેસવાની ક્ષમતા વિણાટ માટે ખૂબ જ સરળ
  • ડાળી ભાંગવા સામે ખૂબ જ પ્રતિકારક
  • સારી માવજત માં ખૂબ જ ઉત્પાદન આપવાની ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન