આલ્પાઇન નાટુ હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹912
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ વીણી: ૪૦ થી ૪૫ દિવસ
  • ફળનો રંગ : ઘાટો લીલો
  • ફળની લંબાઈ : ૮ થી ૧૦ સે.મી.
  • ફળનું વજન : ૭૦ થી ૭૫ ગ્રામ
  • છોડ દીઠ ફળોની વધુ સંખ્યા
  • ઘાટા લીલા આકર્ષક અને સમાન ફળો
  • લાંબા પરિવહન માટે ખુબજ અનુકૂળ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન