આલ્પાઇન નાસિક રેડ એન ૫૩ ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹510
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ડુંગળી પાકવાના દિવસો : રોપણી પછી ૧૦૦ થી ૧૧૦ દિવસ
  • ફળનો આકાર : ગોળ
  • ફળનો રંગ : લાલ
  • ફળનું વજન : ૯૦ થી ૧૦૦ ગ્રામ
  • મધ્યમ તીખું ફળ આર્કષક ફળ આપે
  • સૌથી વધુ બજાર ભાવ તેમજ સર્વાધિક ઉત્પાદન

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન