આલ્પાઇન પુના ફુરસંગી ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹710
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : રોપણી પછી ૧૦૦ થી ૧૧૦ દિવસ
  • ફળનો આકાર : સમતળ ગોળ
  • ફળનો રંગ : ગુલાબી લાલ
  • ફળનું વજન : ૧૦૦ થી ૧૨૦ ગ્રામ
  • સંગ્રહ માટે શ્રેષ્ઠ (6 થી 8 મહિના)
  • શિયાળું ખેતી માટે અનુકૂળ
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન