આલ્પાઇન મધુર હાઇબ્રિડ મીઠી મકાઈ(૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1530 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • મકાઈ પાકવાના દિવસો : ૭૦ થી ૭૫ દિવસ
  • ડોડાની લંબાઈ : ૨૦ થી ૨૨ સે.મી.
  • ડોડાનો ઘેરાવો : ૧૪ થી ૧૬ સે.મી.
  • ડોડાનું વજન : ૨૮૦ થી ૩૦૦ ગ્રામ
  • TSS : ૧૩.૫ થી ૧૪%
  • આકર્ષક દાણાનો રંગ
  • ખૂબ જ મીઠી અને સ્વાદિષ્ટ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન