આલ્પાઇન મહાબલી હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1373 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રથમ વીણી: ૪૨ - ૪૫ દિવસ
  • ફળ ની લંબાઈ: ૧૦ થી ૧૨ સે. મી.
  • ઉનાળુ અને શિયાળુ ઋતુ માટે યોગ્ય
  • અંતરગાંઠ નું અંતર ઓછું હોવાથી ફળની સંખ્યા વધુ
  • સર્વાધિક ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન