આલ્પાઇન રીમા હાઇબ્રિડ દૂધી( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹268 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રથમ વીણી : ૪૨ થી ૪૫ દિવસ
  • ફળનો રંગ : સફરજન જેવો લીલો રંગ
  • ફળની લંબાઈ : ૩૦ થી 3૨ સે.મી.
  • ફળનું વજન : ૩૫૦ થી ૪૦૦ ગ્રામ
  • એકસમાન આકાર અને કદ સાથે આકર્ષક ફળનો રંગ
  • છોડ દીઠ ફળોની વધુ સંખ્યા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન