આલ્પાઇન રોહિણી હાઇબ્રિડ ગલકા( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹249
મુખ્ય મુદ્દા:

  •  પ્રથમ વીણી : ૪૫ થી ૫૦ દિવસ
  • ફળનો રંગ : લીલો
  • ફળની લંબાઈ : ૪૦ થી ૪૫ સે.મી.
  • ફળનું વજન : ૨૦૦ થી ૨૨૦ ગ્રામ
  • લાંબા મજબૂત વેલા
  • વાયરસ સામે સહનશીલ જાત
  • લાંબા પરિવહન માટે ખુબજ અનુકૂળ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન