આલ્પાઇન લાઇટ રેડ ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹540 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : રોપણી પછી ૧૧૦ થી ૧૨૦ દિવસ
  • ફળનો આકાર : સમતળ ગોળ
  • ફળનો રંગ : આછો લાલ (પીળી પત્તી)
  • ફળનું વજન : ૯૦ થી ૧૦૦ ગ્રામ
  • સંગ્રહ માટે શ્રેષ્ઠ (6 થી 8 મહિના)
  • શિયાળું ખેતી માટે અનુકૂળ
  • લાંબા પરિવહન માટે ખુબજ અનુકૂળ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન