આલ્પાઇન લાલ બાદશાહ સંશોધિત ડુંગળી (500 ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹853 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ડુંગળી પાકવાના દિવસો : રોપણી પછી ૯૫ થી ૧૦૫ દિવસ
  • ફળનો આકાર : સમતળ
  • ગોળ ફળનો રંગ : ઘાટો લાલ
  • ફળનું વજન : ૧૦૦ થી ૧૨૦ ગ્રામ
  • મધ્યમ તીખું ફળ ખૂબ જ સારી ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન