આલ્પાઇન વૈશાલી ગોલ્ડ સંશોધિત તુવેર (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹453 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : ૧૪૦ થી ૧૫૦ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ : ૫ થી ૬ ફૂટ
  • ફળી દીઠ બીજની સંખ્યા : ૪
  • જૈવિક અને અજૈવિક તાણ પ્રત્યે સહનશીલતા તથા વહેલી પાકતી જાત
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન