આલ્પાઇન સફેદા ડુંગળી(૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹810 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : રોપણી પછી ૧૧૦ થી ૧૨૦ દિવસ
  • ફળનો આકાર : ગોળ
  • ફળનો રંગ : સફેદ
  • ફળનું વજન : ૧૧૦ થી ૧૨૦ ગ્રામ
  • ઓછી તીખું ફળ ખૂબ જ સારી ઉત્પાદન ક્ષમતા
  • પ્રોસેસિંગ અને નિકાસ માટે શ્રેષ્ઠ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન