આલ્પાઇન સરકાર હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹603 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : ૧૭૦ થી ૧૮૫ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ: ૬ થી ૭ ફુટ
  • ડાળીની સંખ્યા : ૮ થી ૧૦
  • થડનો કલર : આછો લાલ
  • પ્રથમ માળની ઉંચાઇ ૩ ફુટ
  • સુકારા પ્રતિકારક જાત
  • દાણાનું વજન સારૂ હોવાથી ઉત્પાદન વધારે
  • પિયત અને બિનપિયત બન્ને વિસ્તાર માટે અનુકૂળ દિવેલ
  • તેલ ની ટકાવારી ૪૮ થી ૫૦ %

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન