આલ્પાઇન સામી હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1215
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ટામેટાં લંબગોળ આકારનું ફળ
  • ફળનું વજન ૮૦ થી ૧૦૦ ગ્રામ
  • વધુ ગરમી પ્રત્યે સહનશીલ
  • ToLCV અને બ્લાઇટ પ્રત્યે અત્યંત સહનશીલ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન