આલ્પાઇન સિનેર્જિન સંશોધિત તુવેર (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹703 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : ૧૫૦ થી ૧૮૦ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ : ૬ થી ૭ ફૂટ
  • ફળી દીઠ બીજની સંખ્યા : ૫ થી ૬
  • સુકારા પ્રતિકારક જાત
  • ખૂબ જ સારી ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન