આલ્પાઇન હરિયાળી હાઇબ્રિડ ધાણા( ૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹453
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : ૨૮ થી ૩૨ દિવસ
  • પાંદડાનો રંગ : આર્કષક લીલો
  • શાખાઓની સંખ્યા વધુ મલ્ટીકટ જાત
  • ખૂબ જ સારી સુગંધ સાથે આકર્ષક પાંદડાનો રંગ
  • લાંબા પરિવહન માટે યોગ્ય

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન