આલ્પાઇન ૧૧ હાઇબ્રિડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹580 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  •  પાકની અવધી : ૭૦ થી ૭૮ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ : ૧૭૦ થી ૧૭૫ સે.મી.
  • છોડ દીઠ ફુટાવની સંખ્યા વધુ
  • ઘાટો લીલો પાંદડાનો રંગ હોવાથી ઘાસચારા માટે અનુકુળ જાત
  • પિયત અને બિનપિયત બન્ને વિસ્તાર માટે અનુકૂળ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન