આલ્પાઇન ૧૨ એ ૪૦ સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1413
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : ખરીફ ૧૦૦ થી ૧૦૫ દિવસ રવિ ૧૧૫ થી ૧૨૦ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ : ૭ થી ૮ ફૂટ
  • દાણાનો રંગ : નારંગી રંગ
  • ડોડાની લંબાઇ : ૨૨ થી ૨૫ સે.મી.
  • સિંગલ ક્રોસ હાઇબ્રિડ દાણા વજનદાર હોવાથી વધુ ઉત્પાદન
  • પિયત તથા મધ્યમ પિયત બને પરિસ્થિતીમાં અનુકુળ
  • વધુ ઉત્પાદન સાથે સારા ઘાસચારા માટે અનુકુળ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન