આલ્પાઇન ૧૩ એ ૪૫ સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹753 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  •  પાકવાના દિવસો : ખરીફ ૧૦૦ થી ૧૧૦ દિવસ રવિ ૧૧૦ થી ૧૨૦ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ : ૭ થી ૮ ફૂટ
  • દાણાનો રંગ : નારંગી રંગ
  • ડોડાની લંબાઇ : ૨૨ થી ૨૪ સે.મી.
  • ડબલ ક્રોસ હાઇબ્રિડ
  • દાણા વજનદાર હોવાથી વધુ ઉત્પાદન
  • ઘાટા નારંગી દાણા અપાવે સારો બજાર ભાવ
  • પિયત તથા મધ્યમ પિયત બને પરિસ્થિતીમાં અનુકુળ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન