આલ્પાઇન ૨૧ સંશોધિત મગ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹380 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : ૬૫ થી ૬૮ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ : ૫૦ થી ૫૮ સે.મી
  • ફળી દીઠ બીજની સંખ્યા : ૧૦ થી ૧૨
  • YVMV વાયરસ સામે સહનશીલ જાત
  • ખૂબ જ સારી ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન