આલ્પાઇન ૨૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹610 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકની અવધી: ૭૦ થી ૮૦ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ: ૧૮૫ થી ૧૯૦ સે.મી.
  • છોડ દીઠ ફુટાવની સંખ્યા વધુ
  • જૈવિક અને અજૈવિક તાણ પ્રત્યે સહનશીલતા
  • ખૂબ જ સારી ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન