આલ્પાઇન ૨૨૭૩ હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1253 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ભીંડા આકર્ષક ઘાટા લીલા ફળ
  • પ્રથમ વીણી: ૪૦-૪૨ દિવસ
  • ફળ ની લંબાઈ: ૧૦ થી ૧૨ સે. મી.
  • અંતરગાંઠ નું અંતર ઓછું હોવાથી ફાળો ની સંખ્યા વધુ
  • YVMV અને ELCV વાયરસ સામે પ્રતિકારક શક્તિ વધુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન