આલ્પાઇન ૩૦૨ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1823 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : ઉનાળામાં ૭૦ થી ૭૫ દિવસ
  • શિયાળામાં ૯૦ થી ૯૫ દિવસ
  • ફળનો આકાર : અંડાકાર
  • ફળનો રંગ : ઘાટો કાળાશ પડતો લીલો રંગ
  • ફળનું વજન : 3 થી ૮ કિલોગ્રામ
  • TSS : ૧૩ થી ૧૪%
  • મોટું અને નક્કર ફળ આપે
  • વધુ ઉત્પાદન વાયરસ સામે સહનશીલ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન