આલ્પાઇન ૩૦૩ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1953 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • તરબૂચ પાકવાના દિવસો : ઉનાળામાં ૬૫ થી ૭૦ દિવસ, શિયાળામાં ૮૦ થી ૮૫ દિવસ
  • ફળનો આકાર : અંડાકાર
  • ફળનો રંગ : ઘાટો કાળાશ પડતો લીલો રંગ
  • ફળનું વજન : 3 થી ૬ કિલોગ્રામ
  • TSS : ૧૩.૫ થી ૧૪.૫%
  • સુકારા સામે સહનશીલ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન