આલ્પાઇન ૩૧૩ બી જી II કપાસ (૪૨૫ + ૨૫ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹853 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

 • પાકની અવધી : ૧૪૦ થી ૧૫૦ દિવસ
 • મોનોપોડીયા ની સંખ્યા : ૨ થી ૩
 • સિમપોડીયાની સંખ્યા : ૨૨ થી ૨૪
 • છોડની ઉંચાઇ: ૫.૫ થી ૬ ફૂટ
 • જીંડવાનું વજન : ૫.૫ થી ૬ ગ્રામ
 • સ્ટેપલ લેન્થ : ૩૨ મિલિમીટર
 • નીચેથી ઉપર સુધી એક સરખી સાઇઝના જીંડવા
 • ડાળી ભાંગવા સામે ખૂબ જ પ્રતિકારક
 • પિયત અને બિનપિયત બંનેમાં અનુકૂળ
 • ખૂબ જ સારી ઉત્પાદન ક્ષમતા
 • વિણાટમાં સરળ હોવાથી મજૂરી ખર્ચ ખૂબ જ ઓછો.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન