આલ્પાઇન ૫૦૨ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹760
મુખ્ય મુદ્દા:

  • આલ્પાઇન ૫૦૨ - મરચાં ૫૦ થી ૫૫ દિવસે પહેલી વીણી
  • ફળ ની લંબાઈ ૧૫ સે. મી. અને ઘેરાવો ૧.૮ સે. મી.
  • લીફકર્લ વાયરસ સામે સહનશીલ જાત
  • લીલા અને લાલ ચમકદાર ફળ આપે
  • સૌથી વધુ બજાર ભાવ તેમજ સર્વાધિક ઉત્પાદન

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન