આલ્પાઇન ૫૦૩ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹853
મુખ્ય મુદ્દા:

  • આલ્પાઇન ૫૦૩ - મરચાં ઊંચો અને ઘટાદાર છોડ
  • ૫૫ થી ૬૫ દિવસે પહેલી વીણી
  • ફળ ની લંબાઈ ૯ સે. મી. અને ઘેરાવો 0.૯ સે. મી.
  • આકર્ષક ઘાટા લાલ ફળો અને ઉત્તમ પાવડર ગુણવત્તા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન