આલ્પાઇન ૫૦૫ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹660 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • મરચાં ઊંચો અને ઘટાદાર છોડ
  • ૫૦ થી ૬૦ દિવસે પહેલી વીણી
  • ફળ ની લંબાઈ ૧૫.૫ સે. મી. અને ઘેરાવો ૧.૬ સે. મી.
  • લીફકર્લ વાયરસ એન્થ્રેકનોઝ રોગ સામે સહનશીલ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન