આલ્પાઇન ૫૦૯ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹610
મુખ્ય મુદ્દા:

  • મરચાં ૫૦ થી ૫૫ દિવસે પહેલી વીણી 
  • ફળ ની લંબાઈ ૧૦ સે. મી. અને ઘેરાવો ૧.૨ સે. મી.
  • કરચલીવાળી સપાટી સાથે ઘાટા લીલા ફળો
  • વિસમ પરિસ્થિતિ માં ટકી રેહવાની ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન