આલ્પાઇન ૫૧૧ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹580
મુખ્ય મુદ્દા:

  • મરચાં ૫૫ થી ૬૦ દિવસે પહેલી વીણી
  • ફળ ની લંબાઈ ૧૦ સે. મી. અને ઘેરાવો ૧.૨ સે. મી.
  • લીલા પર્ણસમૂહ ફળોને સારી રીતે ઢાંકી રાખે છે
  • ચળકતા આછા લીલા અને સમાન ફળો
  • લીફકર્લ વાયરસ એન્થ્રેકનોઝ રોગ સામે સહનશીલ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન