આલ્પાઇન ૫૧ સંશોધિત ગુવાર (500 ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹203
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ગુવાર પ્રથમ વીણી : ૪૦ થી ૪૫ દિવસ
  • ફળનો રંગ : લીલો
  • ફળની લંબાઈ : ૮ થી ૧૨ સે.મી.
  • લાંબી અને પાતળી શીંગોની સંખ્યા વધુ
  • શીંગો છોડના પાયાથી શરૂ થાય છે
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન