આલ્પાઇન ૫૩ સંશોધિતગુવાર (500 ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹203
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ગુવાર પ્રથમ વીણી : ૪૨ થી ૪૮ દિવસ
  • ફળનો રંગ : લીલો
  • ફળની લંબાઈ : ૧૦ થી ૧૩ સે.મી.
  • વધુ વજન ધરાવતી શીંગો
  • લાંબા પરિવહન માટે ખુબજ અનુકૂળ જાત
  • વાયરસ સામે સહનશીલ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન